dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tiết học đầu tiên mien phi,tai lieu Tiết học đầu tiên mien phi,bai giang Tiết học đầu tiên mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/21/2014 9:33:03 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 38
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Họ và tên:………………………… KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN TOÁN- KHỐI 1


Điểm

 Lời phêBài 1: Số

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống


Bài 3: Tính (2 điểm)
4 3 3 5
- - + +
2 1 2 0
= = = =
…………. ………….. …………….. ………
Bài 4: Điền dấu thích hợp vào ô trống:

9 7 0 3
?
6 6 5 4
Bài 5:
Khoanh tròn vào số lớn nhất:
7 ; 6 ; 8 ; 2 ; 10
b) Khoanh tròn vào số bé nhất :
3 ; 0 ; 4 ; 10 ; 1

Bài 6: Viết các số 7 ; 10 ; 2 ; 8 ; 5 (2 điểm)
a. Theo thứ tự từ bé đến lớn :………………………………………
b. Theo thứ tự từ lớn đến bé : ……………………………………..
Bài 7: Viết số và dấu để có phép tính thích hợp. (1 điểm)Bài 8: (1 điểm)
Hình vẽ bên có :
a ) ............ hình vuông.

b) ............. hình tam giác.

I PHẦN TRẮC NGHIỆM : ______/ 4 điểm
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
1) Trong các số từ 0 đến 10, số bé nhất là:
a. 10 b. 1 c. 0
2) Trong các số 2; 8; 7, số lớn nhất là:
a. 2 b. 8 c. 7
3) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để đúng thứ tự:
5; . . . ; . . . ; 8; 9 là:
a. 5 ; 6 b. 6 ; 7 c. 7 ; 8
4) Hình vẽ bên có:
a. 4 hình tam giác
b. 5 hình tam giác
c. 6 hình tam giác
II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN : ______/ 6 điểm
Tính :
a)
9 10 9 5
7 3 1 3
…….. …….. ..…… ………

b) 3 + 6 = ………. 10 – 4 = ………..
2. Viết các số 7, 3, 1, 5, 9 :
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:
3. ? 10 - 4 …….. 6 9 - 7 …….. 3 + 7
8 …….. 3 + 4 1 …….. 2 – 1
4. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:
Có : 5 quả táo


Thêm : 4 quả táo
Có tất cả : . . . quả táo ?

5.
+ 3 = 10